Ambtenarenrecht

Ambtenarenrecht 2021-01-29T12:20:12+00:00

Het ambtenarenrecht en het arbeidsrecht vertonen gelijkenissen, maar op veel punten verschillen beide rechtsgebieden van elkaar. Zo is een ambtenaar bijvoorbeeld niet in dienst op basis van een arbeidsovereenkomst maar middels een aanstelling, en ontvangt de ambtenaar geen loon maar bezoldiging. Maar in het ambtenarenrecht gelden ook andere formele procedures, zoals de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen beslissingen van de werkgever. Alle regels worden uitgewerkte in verschillende decentrale regelgevingen. Dat maakt het ambtenarenrecht onoverzichtelijk en is bijstand van een advocaat ambtenarenrecht aan te raden wanneer u als ambtenaar wordt geconfronteerd met een (voorgenomen) besluit van uw werkgever.

Ambtenarenrecht advocaten in Haarlem

Het ambtenarenrecht is niet civielrechtelijk maar bestuursrechtelijk van aard. Dat houdt in dat elke beslissing die de werkgever maakt die de rechtspositie van de ambtenaar beïnvloedt een besluit is, denk daarbij aan een herplaatsingsbesluitsalarisbesluitofficiële beoordelingdisciplinaire maatregelschorsing of een ontslagbesluit. Anders dan in het arbeidsrecht wordt een geschil niet voorgelegd aan de kantonrechter, maar kan tegen een besluit van de werkgever bezwaar worden ingediend. Indien het bezwaar door de werkgever ongegrond wordt verklaard, dan kan de ambtenaar in beroep bij de bestuursrechter, en later indien nodig in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep.

Er gelden wettelijke bezwaartermijnen en beroepstermijnen waarbinnen bezwaar of beroep moet zijn ingediend. Deze termijnen zijn bikkelhard; is de ambtenaar te laat, dan kan de ambtenaar niet meer in bezwaar of beroep en dat heeft de ambtenaar zich in het besluit berust met alle mogelijke nadelige gevolgen van dien.

Er zijn verschillende soorten ambtenaren: rijksambtenaren, provincieambtenaren, gemeenteambtenaren, ambtenaren in het onderwijs, en ‘overige sectoren’ zoals Academische Ziekenhuizen, Defensie en politieambtenaren. Elk met hun eigen decentrale regelgevingen.

Advocaat ambtenarenrecht nodig?

Is uw werkgever voornemens om een voor u ongunstig besluit te nemen en mag u nog uw zienswijze naar voren brengen? Wordt u geconfronteerd met een besluit waartegen u bezwaar wilt indienen, of is het bezwaar ongegrond verklaard en wilt u in beroep bij de bestuursrechter? Dan is het raadzaam om u te laten bijstaan door een advocaat ambtenarenrecht.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een oriënterend gesprek om te bekijken wat wij voor u kunnen betekenen.

Onderwijsrecht advocaten in Haarlem e.o.

Het onderwijsrecht is onderdeel van het arbeidsrecht indien sprake is van een akte van benoeming, de werknemer is dan werkzaam binnen het bijzonder onderwijs. Is er sprake van een akte van aanstelling, dan is de werknemer werkzaam in het openbaar onderwijs en is het ambtenarenrecht (bestuursrecht) van toepassing op de rechtsverhouding. Beide rechtsgebieden kennen veel verschillen. Inhoudelijke kennis van beide rechtsgebieden is noodzakelijk, vandaar dat een advocaat onderwijsrecht uw organisatie of uzelf bij uitstek kan bijstaan.

Onderwijsinstellingen en personeel kunnen binnen het onderwijsrecht te maken krijgen met een diversiteit aan rechtsgebieden, waaronder het arbeidsrecht, bestuursrecht en het aanbestedingsrecht. Onze advocaten zijn bekend met de snijdvlak tussen het privaatrecht en het publiekrecht. Zowel onderwijsinstellingen als ook personeel en leerlingen kunnen bij ons terecht met juridische vragen die onder het onderwijsrecht vallen.

Een selectie van onderwerpen die op het onderwijsrecht van toepassing zijn:

  • passend onderwijs
  • onderwijs aanbod
  • inspectietoezicht
  • toelatingsrecht
  • leerplicht
  • rechtspositie docenten (personeel)
  • bezwaar- en beroepsprocedures
  • schorsing en ontslag personeel
  • disciplinaire maatregel
  • herplaatsing

Advocaat onderwijsrecht nodig?

Het onderwijsrecht is een specialistisch rechtsgebied en heeft raakvlakken met meerdere rechtsgebieden. Onze advocaten beschikken over de vereiste expertise. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een oriënterend gesprek om te bekijken wat wij voor u of uw organisatie kunnen betekenen. Wij helpen u graag verder!