Veelgestelde vragen

Vind hier antwoord op uw vraag of vragen.

Veelgestelde vragen 2017-11-27T13:22:35+00:00

De oplossing van een probleem begint bij een vraag

Heeft u vragen over rechtshulp op gebied van civiel recht, arbeidsrecht, incasso’s of huur-, lease- en koopcontracten? Hieronder vindt u vragen en de bijbehorende antwoorden over deze onderwerpen.

Alle berichten, nieuwsberichten, blogs etc. (inclusief bijlagen) van COOPER zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan COOPER geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend.

Ik heb nog geen jaarafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen ontvangen. Wat kan ik doen? 2021-01-19T14:30:43+00:00

Is uw verhuurder te laat met de eindafrekening voor uw servicekosten en nutsvoorzieningen? Dan kunt u hem hierop aanspreken. Ook kunt u de Huurcommissie inschakelen.

Elk jaar krijgt u van uw verhuurder een overzicht van de servicekosten en nutsvoorzieningen van het afgelopen jaar (januari tot en met december). De verhuurder heeft tot 1 juli van het daaropvolgende jaar de tijd om het overzicht aan u te geven. Is de verhuurder te laat met het overzicht, dan betekent dit niet dat uw afrekening vervalt.

Neem eerst contact op met uw verhuurder. Als het nodig is, kunt u daarna de Huurcommissie inschakelen.  U gebruikt hiervoor het Verzoekschrift jaarafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen voor huurders (pdf). Zolang u geen jaarafrekening heeft ontvangen, hoeft u geen verhoging van de kosten voor nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit) te betalen. Houd er wel rekening mee dat de verhuurder u in dat geval een nabetaling kan laten doen. Uiteraard staan wij klaar om u vragen hierover te beantwoorden!

Wat kan ik afspreken met iemand die ik inhuur voor huishoudelijk werk? 2021-01-19T14:32:50+00:00

Huurt u als particulier iemand in voor huishoudelijk werk in en om het huis? Voor minder dan 4 dagen per week? Dan kunt u misschien gebruikmaken van de regeling dienstverlening aan huis en afspraken vastleggen in een contract. Het betekent niet dat uw hulp bij u in loondienst werkt. U hoeft dan ook verder niets te regelen met de Belastingdienst. U valt onder de regeling dienstverlening aan huis, als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U laat huishoudelijk werk doen in en om het huis;
 • U bent particulier (u bent geen bedrijf);
 • U huurt een particulier in, voor minder dan 4 dagen per week.

Let op: het maakt niet uit hoeveel uur per dag u iemand inhuurt. Huurt u iemand in voor 1 uur per dag? Dan geldt dat als 1 gewerkte dag.

U kunt gebruikmaken van de regeling dienstverlening aan huis, als u in en om het huis huishoudelijk werk laat doen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • schoonmaken, wassen, strijken, koken en afwassen;
 • onderhouden van de tuin;
 • uitlaten van de hond;
 • boodschappen doen of ophalen van medicijnen;
 • oppassen op de kinderen;
 • verlenen van zorg, bijvoorbeeld via persoonsgebonden budget (pgb).

Let op: het werk dat u laat doen hoeft niet altijd in of om uw woning te zijn. U mag de huishoudelijke hulp bijvoorbeeld ook laten oppassen in zijn eigen huis. Voldoet u aan de voorwaarden van de regeling dienstverlening aan huis? En wilt u afspraken met uw huishoudelijke hulp vastleggen in een contract? Let dan hier op:

 • U zorgt voor een veilige en gezonde werkplek;
 • U betaalt uw hulp minimaal wettelijk minimumloon en 8% vakantiegeld;
 • U betaalt uw hulp door bij vakantie (dit is 4 keer het aantal werkuren per week);
 • U betaalt uw hulp door bij ziekte, voor maximaal 6 weken.

Huurt u iemand in voor huishoudelijk werk in en om het huis voor 4 dagen of meer per week? Dan is de regeling dienstverlening aan huis niet van toepassing. U bent dan een gewone werkgever. Wel gelden vereenvoudigde regels, omdat het gaat om een bijzonder dienstverband. Lees meer over bijzondere arbeidsrelaties op de website van de Belastingdienst. Mocht u nog verdere vragen hebben, dan vernemen wij dat graag!

Welke arbeidsvoorwaarden heb ik als uitzendkracht? 2016-06-29T11:55:32+00:00

Bij uitzendwerk werken 3 partijen samen. U (de uitzendkracht), het uitzendbureau en het bedrijf waar u werkt. Uw daadwerkelijke werkgever is het uitzendbureau. U heeft dus een arbeidsovereenkomst met het uitzendbureau. Uitzendbureaus moeten zich aan een aantal regels houden, bijvoorbeeld:

 • Het uitzendbureau moet u wat betreft arbeidsvoorwaarden hetzelfde behandelen als werknemers die werkzaam zijn in gelijke of gelijkwaardige functies die in dienst zijn van het bedrijf waar u voor werkt als het gaat om:
  • loon en overige vergoedingen zoals reiskostenvergoeding;
  • arbeidstijden en rusttijden;
  • pauzes;
  • overwerk;
  • werken op feestdagen;
  • nachtdienst;
  • duur van de vakantie;
  • beschermende regels voor jongeren, zwangeren en vrouwen die borstvoeding geven.
 • In de cao van het uitzendbureau of de werkgever waar u werkt kunnen andere dan wettelijke afspraken staan. Informeer hiernaar bij het uitzendbureau.
 • U mag niet werken bij bedrijven waar gestaakt wordt of die bezet worden.
 • Het uitzendbureau mag u geen geld of een andere tegenprestatie vragen voor het uitzenden.
 • Het uitzendbureau moet u van tevoren schriftelijk inlichten over de arbeidsomstandigheden op de werkplek.
 • Het uitzendbureau moet geregistreerd zijn in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Bent u uitzendkracht en heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op.

Krijg ik als oproepkracht ook loon als ik maar 1 of 2 uur heb gewerkt? 2016-06-29T11:56:03+00:00

Voor elke keer dat u wordt opgeroepen en ook daadwerkelijk aan het werk bent gegaan, moet u minimaal 3 uur loon uitbetaald krijgen. Dus ook als uw werkgever u voor 1 of 2 uur oproept. U moet wel aan voorwaarden voldoen.

U krijgt als oproepkracht bij 1 of 2 gewerkte uren minimaal 3 uur uitbetaald als u aan 1 van de volgende voorwaarden voldoet:

 • U heeft een contract voor minder dan 15 uur per week. En u heeft geen afspraken gemaakt over uw werktijden.
 • U heeft geen vaste afspraak over het aantal uren dat u werkt. Bijvoorbeeld bij een nulurencontract.
Wanneer krijg ik recht op een vast aantal arbeidsuren per week? 2016-06-29T11:56:41+00:00

Een oproepovereenkomst kan overgaan in een overeenkomst met vaste arbeidsduur als er een vast arbeidspatroon ontstaat. Dan geldt het ‘rechtsvermoeden’ dat uw arbeidsduur gelijk is aan de gemiddelde arbeidsduur van de afgelopen 3 maanden.

Bij een vast arbeidspatroon kunt u een vaste arbeidsduur bij uw werkgever afdwingen. Uw werkgever moet aantonen dat het rechtsvermoeden niet juist is. Dit doet hij door te bewijzen dat het gaat om tijdelijk meerwerk. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van schriftelijke afspraken of een dienstrooster. Als u er samen niet uitkomt, beslist de rechter. Heeft u hulp bij deze kwestie nodig? Neem dan contact met ons op.

Hoe lang duurt mijn proeftijd? 2021-01-19T14:44:57+00:00

In een arbeidsovereenkomst staat vaak een proeftijd. Verplicht is dit niet. Een proeftijd kan niet worden opgenomen als de arbeidsovereenkomst 6 maanden of korter duurt. Een proeftijd is een soort kennismakingsperiode waarin u en uw werkgever de arbeidsovereenkomst direct kunnen opzeggen.

Is er na uw eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd sprake van een opvolgende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Dan mag in principe geen proeftijd worden afgesproken in de nieuwe opvolgende arbeidsovereenkomst. Daarop is 1 uitzondering. Vraagt de functie waarvoor de nieuwe arbeidsovereenkomst geldt duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden? Dan mag er wel een proeftijd zijn afgesproken.

Uw werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe lang uw proeftijd is. De maximale duur van de proeftijd hangt af van de duur van de arbeidsovereenkomst. De proeftijd is nooit langer dan 2 maanden.

Tenzij in een cao anders is bepaald kan de proeftijd maximaal 1 maand duren bij:

 • een tijdelijk arbeidscontract van meer dan 6 maanden maar korter dan 2 jaar;
 • een tijdelijk arbeidscontract waarbij geen einddatum is afgesproken.

De proeftijd kan maximaal 2 maanden duren bij:

 • een vast dienstverband;
 • een tijdelijk arbeidscontract voor 2 jaar of langer.

Bij een tijdelijk contract van 6 maanden of korter mag geen proeftijd worden afgesproken.

Voor ontslag tijdens de proeftijd geldt geen preventieve toets door UWV of de kantonrechter en geldt geen opzegtermijn. Ook hoeft geen sprake te zijn van 1 van de redelijke gronden voor ontslag. Uw werkgever hoeft niet te kijken of u binnen de organisatie kan worden herplaatst. Ontslag in de proeftijd is ook mogelijk als u ziek wordt. De proeftijd wordt niet verlengd als u tijdens de proeftijd ziek wordt. Ontslaat uw werkgever u in de proeftijd terwijl u ziek bent? Dan heeft u mogelijk recht op een Ziektewetuitkering.

U kunt ontslag nemen tijdens uw proeftijd. U hoeft zich in dit geval niet te houden aan een opzegtermijn. Maar u heeft geen recht op een WW-uitkering als u zelf ontslag neemt. U kunt eventueel wel aanspraak maken op een bijstandsuitkering van uw gemeente. Zegt de werknemer of de werkgever het contract binnen de proeftijd op? Dan moet degene die opzegt schriftelijk de reden daarvoor aangeven als de ander daar om vraagt. Vragen? Neem nu contact met ons op.

Welke contracten zijn er voor oproepkrachten? 2021-01-19T14:42:37+00:00

Er zijn verschillende soorten oproepcontracten: een oproepcontract met voorovereenkomst, een nulurencontract en een min-maxcontract. U bent een oproepkracht als u met uw werkgever heeft afgesproken dat u pas komt werken als uw werkgever u oproept. Uw werkgever kan u oproepen voor een paar uur. Maar soms ook voor hele dagen. Als oproepkracht heeft u dus geen vast maandloon.

Een oproepcontract met voorovereenkomst heeft de volgende kenmerken:

 • Als uw werkgever u oproept, beslist u zelf of u gaat werken.
 • Als u gehoor geeft aan de oproep, ontstaat een arbeidsovereenkomst waarbij de afspraken in de voorovereenkomst gelden. Voor elke periode waarin u werkt, krijgt u een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst.
 • De werkgever betaalt loon over de uren die u werkt.
 • Bij 3 opeenvolgende contracten ontstaat een vast dienstverband. Ook kan een vast dienstverband ontstaan als opeenvolgende tijdelijke contracten een periode van 2 jaar overschrijden. Dit heet de ketenbepaling.

Een nulurencontract heeft de volgende kenmerken:

 • U gaat aan het werk als uw werkgever u oproept.
 • U heeft een contract voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd. Maar u heeft geen afspraak gemaakt over het aantal uren dat u werkt.
 • De werkgever betaalt u alleen loon over de uren die u werkt. Deze afspraak moet op papier staan. Deze afspraak geldt alleen voor de eerste 6 maanden van de arbeidsrelatie. Na die 6 maanden moet de werkgever loon doorbetalen als u bent opgeroepen en er door een reden die voor risico van de werkgever komt toch niet wordt gewerkt. Of als er werk is, maar u niet wordt opgeroepen. In een cao kan staan dat de periode van 6 maanden wordt verlengd. Dit kan alleen als het om werkzaamheden gaat die incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen. In dat geval betaalt de werkgever nog steeds alleen de uren die u werkt. Zijn uw werktijden niet van tevoren bepaald? En wordt u opgeroepen om te werken (waarbij u ook daadwerkelijk aan het werk gaat)? Dan moet uw werkgever u in ieder geval voor 3 uur loon betalen.

Een min-maxcontract heeft de volgende kenmerken:

 • U heeft een contract voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd voor een minimumaantal uren per week, maand of jaar. Dit zijnde garantie-uren.
 • U heeft een afspraak voor hoeveel uur u maximaal oproepbaar bent.
 • Voor de garantie-uren krijgt u altijd betaald, of u nu wel of niet heeft gewerkt door een reden die voor risico van de werkgever komt.
 • U moet werken tot het afgesproken maximum aantal oproepbare uren.
 • Uw werkgever betaalt loon voor het totaal aantal uren dat u werkt.
  De afspraak dat u voor de uren boven de garantie-uren alleen krijgt uitbetaald als u werkt, geldt alleen voor de eerste 6 maanden van de arbeidsrelatie. Na die 6 maanden moet de werkgever loon doorbetalen als u bent opgeroepen en er door een reden die voor risico van de werkgever komt toch niet wordt gewerkt of als er werk is, maar u niet wordt opgeroepen. In een cao kan staan dat de periode van 6 maanden wordt verlengd. Dit kan alleen als het om werkzaamheden gaat die incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen. In dat geval betaalt de werkgever nog steeds alleen de uren die u werkt.  Is een arbeidsomvang van minder dan 15 uur per week afgesproken en zijn uw werktijden niet van tevoren bepaald? En wordt u opgeroepen om te werken (waarbij u ook daadwerkelijk aan het werk gaat)? Dan moet uw werkgever u in ieder geval voor 3 uur loon betalen.

Het is belangrijk om te weten of het bedrijf waar u werkt onder een cao valt. In een cao kunnen afwijkende afspraken staan die voor u gelden. Hierin kan bijvoorbeeld voor werkzaamheden die incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen de plicht tot loondoorbetaling voor een langere periode dan 6 maanden worden uitgesloten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons.

Zijn nulurencontracten verboden? 2016-06-29T11:58:25+00:00

Nee, nulurencontracten zijn niet verboden. De eerste 26 weken van de arbeidsovereenkomst is een nulurencontract mogelijk. Na deze 26 weken is dit alleen mogelijk als het in een cao is opgenomen. Daarbij moeten de aan de functie verbonden werkzaamheden incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij piekwerkzaamheden of vervanging wegens ziekte.

De minister van SZW kan besluiten dat nulurencontracten in bepaalde sectoren niet mogen worden afgesloten. Nulurencontracten worden dan ook niet in de eerste 26 weken afgesloten. Hij kan dit doen op verzoek van de Stichting van de Arbeid.

Werkgevers in de zorgsector maken veel gebruik van nulurencontracten. Flexibiliteit in de zorgsector kan ook zonder nulurencontracten worden bereikt. Dit kan door afspraken over werktijden en roosters te maken.

Werkgevers en werknemers in de zorgsector hebben afgesproken dat nulurencontracten zo min mogelijk worden afgesloten. Dit regelen werkgevers en werknemers zelf in de cao’s. Heeft u vragen over uw 0-uren contract? Neem dan contact met ons op.

Wanneer gaat mijn tijdelijke contract over in een vast contract? 2016-06-29T11:58:53+00:00

Uw tijdelijke contract gaat automatisch over in een vast contract in 2 gevallen: als u meer dan 3 opvolgende tijdelijke contracten heeft gekregen. Of als u al langer dan 2 jaar meerdere tijdelijke contracten bij uw werkgever heeft gehad. Deze laatste regel geldt sinds 1 juli 2015. In uw cao kunnen afwijkende regels staan.

Wilt u weten wat voor contract u kunt krijgen? Vul dan de contractencheck voor werknemers in. De Contractencheck laat zien of u een nieuw tijdelijk contract of alleen een vast contract kunt afsluiten.

Sinds 1 juli 2015 is de ketenbepaling voor tijdelijke contracten veranderd. Dit betekent dat uw tijdelijke arbeidscontract automatisch vast wordt als meerdere tijdelijke contracten bij uw werkgever een periode van 2 jaar overschrijden. Tijdelijke contracten die elkaar opvolgen worden een keten genoemd. Tot 1 juli 2015 was de maximale periode van de keten waarbinnen met tijdelijke contracten kon worden gewerkt 3 jaar.

U berekent uw periode van tijdelijke contracten als volgt: u telt op hoe lang u op basis van tijdelijke contracten heeft gewerkt bij dezelfde werkgever. Als de periodes tussen de tijdelijke contracten 6 maanden of korter duren, telt u deze mee.

Uw tijdelijke contract wordt automatisch vast na meer dan 3 opvolgende tijdelijke contracten. Deze ketenbepaling gold ook al voor 1 juli 2015. Een reeks van opvolgende tijdelijke contracten wordt een keten genoemd. Tijdelijke contracten zijn opvolgend als er 6 maanden of minder tussen zit.

Heeft u al 3 opvolgende tijdelijke contracten gekregen? Of heeft u al 2 jaar lang tijdelijke contracten bij uw werkgever achter de rug? Dan kunt u bij dezelfde pas weer een tijdelijk contract krijgen nadat u minstens 6 maanden uit dienst bent geweest. Voor 1 juli 2015 was die periode 3 maanden. Die periode van 6 maanden (eerst dus 3) heet een tussenpoos.

Bent u na een keten van contracten korter dan deze wettelijke tussenpoos uit dienst en krijgt u na 2 jaar of 3 contracten een tijdelijk contract? Dan wordt dit automatisch een vast contract.

Tot 1 juli 2015 kon een tussenpoos van 3 maanden die voor die datum is voltooid een keten doorbreken. Als de tussenpoos op 1 juli 2015 nog niet was voltooid, geldt de nieuwe tussenpoos van 6 maanden. De tussenpoos begint te lopen op de dag nadat uw vorige contract afliep.

Uw cao kan afwijken van de nieuwe regels die sinds 1 juli 2015 gelden voor tijdelijke contracten. In uw cao kan staan dat u maximaal 6 opvolgende tijdelijke contracten mag krijgen. En dat tijdelijke contracten mogelijk zijn over een periode van maximaal 4 jaar. Is uw cao van voor 1 juli 2015 en wijkt deze af van de nieuwe regels voor tijdelijke contracten? Dan gelden de nieuwe regels pas wanneer de cao is afgelopen. Of anders uiterlijk op 1 juli 2016. Vragen? Of toch meer duidelijkheid nodig? Neem contact met ons op!

Wanneer wordt mijn arbeidsovereenkomst beëindigd? 2016-06-29T11:59:44+00:00

Uw arbeidsovereenkomst of dienstverband kan op verschillende manieren eindigen. Welke regels hierbij gelden hangt af van de manier waarop uw dienstverband eindigt.

Als uw tijdelijke contract eindigt op de afgesproken datum, eindigt uw contract van rechtswege. Dat geldt ook bij overlijden en soms bij het bereiken van de AOW-leeftijd. Bij overlijden kan voor nabestaanden nog wel aanspraak bestaan op een overlijdensuitkering van een maandsalaris.

Uw werkgever kan u vragen akkoord te gaan met uw ontslag. Bijvoorbeeld door een beëindigingsovereenkomst te tekenen. Bekijk altijd eerst of u het eens bent met de overeenkomst. Zet geen handtekening als u denkt dat de overeenkomst niet klopt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat uw werkgever beweert dat u zelf ontslag neemt terwijl dat niet zo is. U krijgt dan mogelijk geen WW-uitkering. Let er verder op dat uw werkgever zich aan de opzegtermijn houdt.

Zowel u als uw werkgever kunnen de arbeidsovereenkomst in de proeftijd direct opzeggen. Zegt de werknemer of de werkgever het contract binnen de proeftijd op? Dan moet degene die opzegt schriftelijk de  reden daarvoor aangeven als de ander daar om vraagt.

Bij opzegging zegt 1 van beide partijen de overeenkomst op tijdens de contractperiode. Daarbij geldt meestal een opzegtermijn. U kunt uw werkgever (bij voorkeur schriftelijk) laten weten dat u na de opzegtermijn het bedrijf of de organisatie wilt verlaten. Uw werkgever moet toestemming (ontslagvergunning) vragen bij het UWV voordat hij de arbeidsovereenkomst mag opzeggen. Dit is om bedrijfseconomische redenen of bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

De opzegtermijn die voor u en uw werkgever geldt, staat vaak in het contract of in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Er zijn aparte voorwaarden voor het opzeggen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst.

U kunt met uw werkgever afspreken dat de arbeidsovereenkomst eindigt als er een zogenaamde ‘ontbindende voorwaarde’ is. Dit kan bijvoorbeeld zijn als u op een bepaalde datum een diploma niet heeft behaald. Of als u tijdelijk een zieke werknemer vervangt.

Bij ontslag op staande voet eindigt het dienstverband per direct. Uw werkgever moet daar wel een goede reden voor hebben. Die reden kan bijvoorbeeld zijn dat u steelt, fraudeert of werk weigert zonder goede reden.

Uw werkgever heeft dan geen toestemming nodig van het UWV en mag de loonbetaling stopzetten. U heeft ook geen recht op een WW-uitkering als blijkt dat de werknemer voor het ontslag een verwijt kan worden gemaakt . Wordt u op staande voet ontslagen? Dan moet uw werkgever u direct de reden vertellen. Bent u het niet eens met uw ontslag op staande voet? Dan kan het UWV u vertellen welke stappen u kunt ondernemen. U kunt ook terecht bij het Juridisch Loket ,uw vakbond of uw rechtsbijstandverzekeraar.

Zowel u als uw werkgever kunnen de rechter vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De behandeling van een ontbindingsverzoek gebeurt in principe binnen 8 weken.

Er is sprake van een collectief ontslag als een bedrijf binnen 3 maanden 20 of meer medewerkers wil ontslaan. Hier is dan een bedrijfseconomische reden voor. Bijvoorbeeld een reorganisatie, beëindiging van de bedrijfsactiviteiten, inkrimping of verplaatsing van de onderneming. Uw werkgever moet een voorgenomen collectief ontslag melden bij het UWV en de vakbonden. Daarbij moet hij de redenen van het collectief ontslag onderbouwen en onder andere aangeven het aantal werknemers dat hij wil ontslaan. Voor collectief ontslag gelden aparte regels.

Mocht u vragen hebben over de wijze waarop uw arbeidsovereenkomst kan eindigen of wordt u ontslagen? Neem dan contact met ons op!

Waaraan moet mijn werkgever zich houden bij een arbeidsovereenkomst? 2016-06-29T12:00:38+00:00

In uw arbeidsovereenkomst (arbeidscontract) staan de afspraken tussen u en uw werkgever. Naast deze afspraken moet uw werkgever zich houden aan een aantal wettelijke regels om u als werknemer te beschermen.

Het Burgerlijk Wetboek (BW): Hierin vindt u regels over bijvoorbeeld proeftijd, vakantie, opzegtermijnen en ontslag. Als hiervan bij cao of arbeidsovereenkomst kan worden afgeweken, dan is dat vermeld. Als dat niet is aangegeven, dan kan het niet.

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag : Hierin staat dat uw werkgever u minstens het minimumloon en minimumvakantiebijslag moet betalen.

De Arbeidstijdenwet (ATW): Hierin vindt u regels over werktijden en rusttijden.

De Arbeidsomstandighedenwet: De overheid stelt doelen vast voor de veiligheid en gezondheid in bedrijven. In deze wet staat hoe bedrijven moeten zorgen dat werknemers veilig en gezond kunnen werken.

De Wet arbeid en zorg: Hierin vindt u informatie over een aantal verlofregelingen waarop u als werknemer recht heeft.

Wetgeving over gelijke behandeling: Hierin staat onder meer dat er geen verschil mag zijn in de arbeidsvoorwaarden tussen:

 • mannen en vrouwen;
 • autochtonen en allochtonen;
 • werknemers die voltijds of in deeltijd werken;
 • werknemers met een vast of tijdelijk contract;
 • mensen met en zonder handicap;
 • gezonde mensen en mensen met een chronische ziekte.

Veel werkgevers vallen onder een cao. In de cao staan ook vaak regels over de hoogte van het loon, vakantie, opzegtermijnen en dergelijke. Soms staat bij een wettelijke regel vermeld dat in een cao iets anders mag worden geregeld dan de (hoofd)regel uit de wet.

De werkgever moet bij de eerste loonbetaling een specificatie van het salaris geven, het zogenoemde loonstrookje. De werknemer krijgt een nieuwe loonstrook als er iets verandert in het loon. Of in de inhoudingen zoals premies voor sociale lasten of pensioen. Op het loonstrookje moet een aantal gegevens staan. Bijvoorbeeld het bruto loon en het aantal uren dat de werknemer werkt.
Het loonstrookje kan schriftelijk maar ook digitaal worden verstrekt als de werknemer daarmee instemt.

De werkgever moet de werknemer loon betalen. De arbeidsovereenkomst regelt wanneer. Bij weekloon mag uitbetaling nooit langer duren dan een maand. Bij maandloon ligt de grens bij een kwartaal.

Twijfelt u over uw rechten en plichten? Of heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op.

Wat staat er in een arbeidsovereenkomst? 2016-06-29T12:01:39+00:00

In een arbeidsovereenkomst staan de afspraken tussen u en uw werkgever. U heeft een arbeidsovereenkomst (arbeidscontract) als u in dienst bent van een werkgever en loon krijgt. U bent dan in loondienst. Dit heet ook wel dienstverband of dienstbetrekking.

Uw werkgever moet u binnen 1 maand na uw indiensttreding een aantal gegevens schriftelijk laten weten. Deze gegevens zijn onder andere:

 • de naam en woonplaats van u en uw werkgever;
 • de plaats of plaatsen waar u werkt;
 • uw functie of het soort werk dat u doet;
 • de datum van indiensttreding;
 • de duur van het contract (bij een tijdelijk contract);
 • hoeveel uur u werkt (per dag of per week);
 • de hoogte van uw salaris en wanneer dit wordt uitbetaald;
 • (eventueel) de lengte van uw proeftijd;
 • de hoogte van de vakantietoeslag;
 • het aantal vakantiedagen;
 • de duur van de opzegtermijn;
 • (eventueel) uw pensioenregeling;
 • (eventueel) uw concurrentiebeding;
 • uw collectieve arbeidsovereenkomst (cao) als die van toepassing is.

U heeft een arbeidsovereenkomst als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent in dienst van de werkgever. De werkgever kan u opdrachten geven en de werkinhoud bepalen.
 • U krijgt loon voor het uitgevoerde werk. Meestal bestaat dit loon uit geld. Uw werkgever mag loon, voor zover boven het minimumloon,  ook (gedeeltelijk) in natura uitbetalen. Bijvoorbeeld in de vorm van maaltijden of ‘kost en inwoning’. Ook aandelen en opties of de daarmee behaalde winsten kunnen onder loon vallen.
 • U voert zelf het werk uit waarvoor u bent aangenomen.

U kunt een arbeidsovereenkomst schriftelijk of mondeling afsluiten. Het is wel verstandig een arbeidsovereenkomst schriftelijk vast te leggen. Dan staan een aantal rechten en plichten voor u en uw werkgever vast.

Is er geen duidelijk vastgelegde arbeidsrelatie? Dan kan verwarring ontstaan over de afspraken met uw werkgever. Als u 3 maanden lang elke week, of minimaal 20 uur per maand, voor dezelfde werkgever werkt, dan mag u ervan uitgaan dat u een arbeidsovereenkomst heeft. Dit betekent bijvoorbeeld dat uw werkgever u ten minste het minimumloon moet betalen. En u niet zomaar mag ontslaan. Is uw werkgever het hier niet mee eens? Dan moet hij bewijzen dat u geen arbeidsovereenkomst heeft.

Voor vragen over uw arbeidsovereenkomst kunt u altijd contact met ons opnemen.

Wanneer mag ik meer of minder uren werken? 2017-11-27T13:22:37+00:00

U mag in overleg met uw werkgever meer of minder uur per week gaan werken. Hiervoor moet u een schriftelijk verzoek doen. Uw werkgever moet een goede reden hebben om uw verzoek te weigeren. Om zo’n verzoek te kunnen doen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.

 • U moet werken bij een bedrijf met minimaal 10 medewerkers.
 • U moet minimaal een halfjaar in dienst zijn.
 • U moet uw verzoek schriftelijk doen en uiterlijk 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum. In uw verzoek moet staan: de gewenste ingangsdatum en het gewenst aantal werkuren per week.

Uw werkgever moet uiterlijk 1 maand voor de ingangsdatum reageren op uw verzoek. Doet hij dit niet? Dan mag u gaan werken zoals in uw verzoek staat. Uw werkgever kan uw verzoek weigeren (dit moet hij schriftelijk doen). Hij moet dan wel een goede reden hebben. Bijvoorbeeld:

 • Er is niemand om uw werk over te nemen;
 • Het geeft problemen met het werkrooster;
 • Er is niet voldoende werk of geld;
 • Er is geen ruimte in de personeelsformatie.

Let op: als uw werkgever uw verzoek weigert, moet u 1 jaar wachten voordat u een nieuw verzoek mag doen. Uiteraard kunt u voor uw vragen contact met ons openemen!

Wat moet er in een huurcontract staan? 2016-06-29T12:02:35+00:00

In een huurcontract staan de afspraken tussen de huurder en verhuurder van een woning, zoals de huurprijs, de wijze van betaling, en een omschrijving van de woonruimte. In een huurcontract staat verder:

 • wie de huurder is;
 • wie de verhuurder is;
 • de huurprijs (all-in of uitgesplitst in kale huur en servicekosten);
 • de hoogte van de borg;
 • het adres en een omschrijving van het gehuurde (zoals hoeveel kamers, woonkamer, badkamer, tuin);
 • de datum van ingang van het huurcontract;
 • het tijdstip en wijze van betaling;
 • de datum waarop jaarlijks de huur wordt verhoogd;
 • de afspraken over de onderhoudsverplichtingen;
 • de huisregels;
 • de handtekening van de huurder en de verhuurder.

Een huurcontract hoeft niet schriftelijk te zijn. Een mondeling huurcontract is ook geldig, maar is wel moeilijk te bewijzen. Het is dan ook verstandig een getuige mee te nemen als u een mondeling huurcontract wilt afsluiten.

U kunt een modelhuurcontract downloaden van de website van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ). U kunt ook een papieren modelhuurcontract aanvragen via de Nederlandse Woonbond. Daar kunnen kosten aan verbonden zijn. Bij aparte vermelding van de servicekosten in het huurcontract, moet duidelijk zijn hoe hoog deze zijn en hoe ze zijn samengesteld. Servicekosten zijn de kosten die bovenop de kale huur komen, zoals kosten voor gas, water en elektriciteit. In het huurcontract kunnen ook bijzondere afspraken over onderhoud worden vastgelegd, bijvoorbeeld dat de huurder bepaald onderhoud van de verhuurder overneemt.

Het is verstandig bij het begin van de huur de staat van de woning schriftelijk vast te leggen. U voorkomt dan bij het einde van de huur problemen over het goed achterlaten van de woning (herstel in oude staat).

Bij een huurcontract voor onzelfstandige woningen (kamers) kunnen de volgende (extra) afspraken van belang zijn:

 • de kale huur en de servicekosten;
 • tijdstip en manier waarop betaald moet worden;
 • hoe de huur opgezegd moet worden;
 • wanneer de huur wordt verhoogd;
 • of de huurder bij vertrek een opvolger kan aandragen (coöptatierecht). De verhuurder mag de opvolger weigeren, maar moet daarvoor een goede reden hebben;
 • gebruik van gemeenschappelijke keuken, douche of bad, wasmachine, wc, kabel en telefoon;
 • schoonmaken van gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen;
 • gebruik van elektrische of extra verwarming;
 • meubels en stoffering;
 • of huisdieren zijn toegestaan;
 • privacy (zijn de kamers afsluitbaar) en overlast;
 • of bezoek en logés zijn toegestaan.

Wij staan u graag bij waar het gaat om het opstellen van de overeenkomst.

Heb ik als onderhuurder huurbescherming? 2016-06-29T12:03:25+00:00

Als onderhuurder heeft u huurbescherming. Uw huur mag niet zomaar opgezegd worden. U heeft ook huurbescherming in de volgende situatie:

 • uw verhuurder (dus niet de hoofdverhuurder) vertrekt en zijn of haar medehuurder zet (bijvoorbeeld de ex-echtgenoot) de huurovereenkomst voort.

De medehuurder wordt dan uw nieuwe verhuurder en de onderhuur loopt gewoon door.

Eindigt de huurovereenkomst van uw verhuurder (dus niet de hoofdverhuurder) definitief? Dan hangt het af van het soort woonruimte dat u onderhuurt of u huurbescherming heeft:

Situatie: u huurt een zelfstandige woning in onderhuur en u heeft daar uw hoofdverblijf. Dan wordt de hoofdverhuurder uw nieuwe verhuurder en heeft u huurbescherming ten opzichte van de hoofdverhuurder. Dit heet een voortgezette huurovereenkomst.

Situatie: u huurt een kamer in onderhuur. De hoofdverhuurder wordt dan niet uw nieuwe verhuurder en uw huur eindigt. U moet dan andere woonruimte zoeken.

Bij een voortgezet huurcontract neemt de hoofdverhuurder het contract met de onderhuurder over. Zowel hoofdverhuurder als onderhuurder kunnen binnen 6 maanden na een voortgezette huurovereenkomst de rechter vragen deze te beëindigen. Dit is mogelijk in de volgende gevallen:

 • U kunt de huur niet betalen vanwege uw financiële situatie.
 • Het onderverhuurcontract was alleen maar aangegaan om de woning aan u ‘door te geven’ en te voorkomen dat deze vrijkwam op de markt.
 • Het is in uw situatie niet redelijk dat de hoofdverhuurder de onderhuur op dezelfde manier voortzet.
 • U kunt geen huisvestingsvergunning tonen, maar u heeft er wel een nodig.

Voor vragen of voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Wanneer ben ik medehuurder van een woning? 2016-06-29T12:03:54+00:00

Als echtgenoot of geregistreerd partner van de huurder bent u automatisch medehuurder, zolang u in dezelfde woning woont. Bij vertrek van de huurder wordt de medehuurder automatisch de huurder. Dit geldt ook als het huwelijk of geregistreerde partnerschap is gesloten na het ingaan van de huurovereenkomst.

Andere huisgenoten, zoals partners die samenwonen maar niet getrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben, zijn niet automatisch medehuurder. Om dat wel te worden moeten ze een verzoek bij de verhuurder indienen om medehuurder te worden. Voorwaarde is dat u een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert. Een logé, onderhuurder of pensiongast kan dus geen medehuurder worden.

Meestal gaan kinderen na verloop van tijd het huis uit. Daarom wordt bij inwonende volwassen kinderen geen duurzame gemeenschappelijke huishouding met de huurder verondersteld en kunnen zij geen medehuurder worden. Woont een volwassen kind bij de ouder of ouders in om deze te verzorgen, dan wordt soms wel aangenomen dat er sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding en kan wel een verzoek tot medehuurderschap worden gedaan bij de verhuurder.

Gaat de verhuurder niet binnen 3 maanden schriftelijk akkoord met het verzoek om medehuurderschap, dan kunt u de hulp van de rechter inroepen. De rechter kan uw verzoek om 3 redenen afwijzen:

 • Uw huisgenoot woont nog geen 2 jaar met u samen.
 • De financiële situatie van uw huisgenoot is niet toereikend om de huur te kunnen betalen.
 • Het verzoek wordt gedaan om iemand heel snel de positie van huurder te geven, waarmee misbruik van de regeling wordt gemaakt.

Heeft u verdere vragen: neem dan contact met ons op.

Hoe krijg ik tijdelijke huurverlaging bij ernstige onderhoudsgebreken van mijn woning? 2021-01-19T14:58:14+00:00

Als uw huurwoning ernstige onderhoudsgebreken vertoont, moet u dat schriftelijk melden bij de verhuurder. De verhuurder heeft 6 weken de tijd om het achterstallig onderhoud te verhelpen. Doet hij dat niet, dan kunt u de Huurcommissie vragen om tijdelijk de huur te verlagen.

Onderhoudsgebreken moet u eerst melden bij uw verhuurder. U kunt hiervoor de modelbrief Melding gebreken aan woning (gebrekenbrief) gebruiken. Bewaar altijd een kopie van deze melding.

Heeft uw verhuurder niet binnen 6 weken de onderhoudsgebreken verholpen? Dan kunt u tijdelijke huurverlaging aanvragen bij de Huurcommissie. De Huurcommissie verlaagt de huurprijs alleen als de onderhoudsgebreken ernstig genoeg zijn. In het Gebrekenboek Huurcommissie kunt u opzoeken welke onderhoudsklachten als ernstig worden beschouwd.

De Huurcommissie doet binnen 4 maanden uitspraak over uw verzoek tot tijdelijke huurverlaging. Heeft de Huurcommissie langer nodig om een uitspraak te doen? Dan laat zij u weten wanneer u de uitspraak kunt verwachten. De Huurcommissie kan de huurprijs tijdelijk verlagen tot 20%, 30% of 40% van de geldende huurprijs. Hoe ernstiger het gebrek, hoe lager de huurprijs die u moet betalen.

Is de Huurcommissie het met u eens? Dan gaat de huurverlaging in op de eerste dag van de maand, nadat u het verzoek bij de Huurcommissie heeft ingediend. U kunt het teveel betaalde bedrag terugvragen aan de verhuurder, als de uitspraak van de Huurcommissie definitief is geworden.

De oude huur (van vóór de tijdelijke huurverlaging) geldt weer vanaf de eerste dag van de maand, nadat de gebreken zijn verholpen. Vindt u dat de onderhoudsgebreken niet voldoende zijn hersteld, meld dit dan bij uw verhuurder. Hij kan de Huurcommissie vragen om te bepalen of de herstelwerkzaamheden voldoende zijn of niet. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Ik wil mijn huurwoning verbouwen. Heb ik toestemming van mijn verhuurder nodig? 2016-06-29T12:05:14+00:00

U mag niets verbouwen aan uw huurwoning of kamer zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder. U mag ook niets veranderen aan de buitenkant van de woning zonder toestemming. Voor veranderingen die bij het einde van het huurcontract zonder al te veel kosten ongedaan kunnen worden gemaakt, is geen toestemming nodig.

Voor renovatie (woningverbetering) heeft u altijd toestemming nodig van de verhuurder. Bijvoorbeeld als u een nieuwe keuken of een aanbouw wilt aanbrengen. De verhuurder moet binnen 8 weken reageren op uw verzoek.

Hij mag alleen in de volgende gevallen weigeren:

 • als de veranderingen de huurwoning minder verhuurbaar maken;
 • als de woning erdoor in waarde daalt.

U moet ook toestemming hebben als de veranderingen niet nadelig zijn voor de verhuurbaarheid of de waarde van de woning. Maak vooraf duidelijke afspraken met de verhuurder, ook over eventuele vergoeding van de kosten.

De verhuurder mag u weigeren om veranderingen aan de buitenkant van de woning aan te brengen. Zelfs als u de veranderingen zonder veel kosten kunt verwijderen, zoals bij het plaatsen van een schotelantenne. Dit geldt alleen voor huurcontracten die sinds 1 augustus 2003 zijn afgesloten.

Huurde u de woning al voor 1 augustus 2003, dan gelden de afspraken die hierover zijn gemaakt in het huurcontract.

Geeft de verhuurder u geen toestemming? Dan kunt u naar de rechter gaan en toestemming vragen om de veranderingen aan te brengen. In de volgende gevallen kan de rechter u toestemming geven:

 • als de veranderingen noodzakelijk zijn voor gebruik van de woning;
 • als de veranderingen het woongenot verhogen.

Houdt u er rekening mee dat:

 • het van belang is dat er geen zwaarwegende bezwaren zijn van de kant van de verhuurder;
 • de rechter u kan verplichten de wijzigingen ongedaan te maken aan het einde van de huurovereenkomst.

Bij het einde van de huurovereenkomst kunt u uw verhuurder om een vergoeding vragen voor de toegestane veranderingen die niet ongedaan zijn te maken. Als de waarde van de woning stijgt door de veranderingen die u heeft gedaan, kunt u eventueel een vergoeding afdwingen via de rechter. Uiteraard kunnen wij u hierbij van dienst zijn. Neem contact met ons op.

Bezwaar maken tegen de huurverhoging 2021-01-19T14:55:41+00:00

De wijze waarop bezwaar moet worden gemaakt, hangt af van de “soort” huurverhoging.

Bij een sociale huurwoning: Als huurder van een sociale huurwoning kunt u onder verschillende voorwaarden bezwaar maken tegen de huurverhoging.

Stuur verhuurder bezwaarschrift: Bezwaar maken tegen huurverhoging van een sociale huurwoning doet u bij uw verhuurder. U stuurt hem (per post of mail) het Bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging. Hierin legt u uit waarom u bezwaar maakt. U moet het bezwaarschrift inleveren bij uw verhuurder vóór de ingangsdatum van de huurverhoging. Dus: bij een huurverhoging per 1 juli: vóór 1 juli.

Let op: Maakt u bezwaar tegen een inkomensafhankelijke (hogere) huurverhoging, dan kan het zijn dat u extra stukken moet meesturen.

Verhuurder schakelt Huurcommissie in: Is de verhuurder het niet eens met uw bezwaar en wil hij de huurverhoging toch doorzetten? Dan mag hij uw bezwaar niet eigenhandig ongegrond verklaren. Dan moet hij de Huurcommissie om een uitspraak vragen met het formulier Verzoekschrift jaarlijkse huurverhoging. De verhuurder heeft hiervoor tot 6 weken na de ingangsdatum van de huurverhoging de tijd. Doet de verhuurder dit niet? Dan gaat de huurverhoging niet door. De verhuurder kan dan wel opnieuw een voorstel doen met een latere ingangsdatum.

Maak bezwaar door huurverhoging niet te betalen: U kunt ook bezwaar maken door uw huurverhoging niet te betalen en geen bezwaarschrift op te sturen. Uw verhuurder moet u dan binnen 3 maanden met een aangetekende brief vragen om alsnog in te stemmen met de huurverhoging. Dit wordt ook wel de rappelbrief genoemd.

Brief verhuurder ontvangen? Heeft u de rappelbrief waarin de verhuurder u vraagt om alsnog in te stemmen met de huurverhoging:

 • niet op tijd ontvangen of de brief is niet aangetekend verstuurd: dan hoeft u de verhoging niet te betalen.
  De verhuurder kan dan wel een nieuw huurverhogingsvoorstel doen met een latere ingangsdatum. Tegen dat nieuwe huurverhogingsvoorstel kunt u dan (weer) bezwaar maken.
 • wel op tijd ontvangen: dan moet u binnen 4 maanden na de ingangsdatum (dus bij een huurverhoging per 1 juli: vóór 1 november) een verzoek om uitspraak sturen naar de Huurcommissie. Doet u dit niet? Dan moet u alsnog de huurverhoging betalen.

Uitspraak Huurcommissie: De Huurcommissie beoordeelt of de voorgestelde huurverhoging redelijk is of niet. Is de huurverhoging:

 • redelijk: dan moet u alsnog de huurverhoging betalen én de legeskosten van € 25;
 • niet redelijk: dan stelt de Huurcommissie een lagere huurverhoging vast.

Lees meer over het verloop van een procedure bij de Huurcommissie.

Oude huur betalen tot uitspraak Huurcommissie: U mag de oude huur blijven betalen tot er een besluit is van de Huurcommissie. Vindt de Huurcommissie de huurverhoging redelijk? Dan moet u de huurverhoging met terugwerkende kracht alsnog betalen. Het is dus verstandig het bedrag van de huurverhoging apart te zetten.

Niet eens met uitspraak Huurcommissie: Bent u het niet eens met de uitspraak van de Huurcommissie, dan kunt u de rechter vragen om de huurprijs vast te stellen. Ook de verhuurder heeft dit recht.

Bezwaar huurverhoging vrije sector: Huurt u een huis in de vrije sector en bent u het niet eens met de huurverhoging? Dan moet u naar de rechter voor een uitspraak.

Heeft u behoefte aan meer informatie, neem dan contact met ons op.

Hoe kan ik als verhuurder de huur opzeggen? 2016-06-29T12:07:15+00:00

Hoe u de huur opzegt hangt af van het feit om welke huur het gaat. Voor de middenstandsbedrijfsruimte geldt dat u middels exploot of aangetekende brief met vermelding van de gronden en inachtneming van de termijnen de huur kunt opzeggen. Na de eerste huurperiode kan opzegging volgen vanwege twee gronden:

1) De bedrijfsvoering van de huurder niet is geweest zoals een goed huurder betaamt en
2) Dringend eigen gebruik.

Na de tweede huurperiode kan naast deze twee gronden nog een beroep worden gedaan op drie andere gronden:

1) De huurder stemt niet in met een redelijk aanbod tot het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst
2) De verwezenlijking van een bestemmingsplan
3) De belangenafweging

Voor de overige ruimte is de opzegging eenvoudiger. U hoeft geen wettelijke grond aan te voeren en u kunt – rekening houdend met de termijnen – de huur opzeggen via een brief. Voor verdere vragen neem contact met ons op.

Mag ik als huurder onderverhuren? 2016-06-29T12:07:36+00:00

In beginsel mag een gehuurde bedrijfsruimte niet worden onderverhuurd. Dit mag alleen als:

 • U toestemming heeft van de verhuurder
 • De mogelijkheid tot onderhuur is opgenomen in de huurovereenkomst

Wilt u een pand onderverhuren of heeft u een conflict met uw verhuurder over de onderhuur? Neem contact met ons op!

Hoe zeg ik als huurder de huur op? 2016-06-29T12:08:01+00:00

Voor de huurder is het in de meeste gevallen tamelijk eenvoudig om de huur op te zeggen. Voor de middenstandsbedrijfsruimte geldt dat opzegging mogelijk is na de verstreken huurtermijn. Voor de overige ruimte geldt dat na de overeengekomen termijn of na elke betalingstermijn opgezegd kan worden.

Het is van belang dat de huurder tijdig opzegt. Als een huuropzegging niet tijdig is verstuurd, kan de huur wordt de huur verlengd met een bepaalde termijn. Voorkom verlenging en neem tijdig contact met ons op.

Wat moet er in een huurovereenkomst staan? 2016-06-29T12:09:24+00:00

De inhoud van de huurovereenkomst wordt bepaald door de huurder en verhuurder. Daarbij is van belang te melden dat niet de verhuurder niet vrij is alle bepalingen in het contract op te nemen. De wet beschermt de huurder namelijk (huurbescherming) waardoor niet alle afspraken in de huurovereenkomst kunnen staan. In de huurovereenkomst worden doorgaans vastgelegd:

 • De huurprijs
 • De servicekosten en de wijze van betaling daarvan
 • Een beschrijving van het gehuurde
 • Een borgstelling
 • Indexering huurprijs
 • Datum van ingang van de overeenkomst

Voor zowel huurders als verhuurders kunnen wij de nodige juridische bijstand bieden. Of het nu gaat om het opstellen, nazien, beëindigen of ontbinden van een huurovereenkomst.