Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht 2021-02-12T09:52:33+00:00

Of u nu een ervaren ondernemer bent of een starter: u krijgt met allerlei juridische vraagstukken te maken die het drijven van een onderneming met zich brengen. We noemen het gedeelte van het privaatrecht dat is gericht op rechtspersonen en meer toegespitst op bedrijven met een winstoogmerk voor het gemak vaak ondernemingsrecht. U moet daarbij bijvoorbeeld denken aan het oprichten van een bv, het verkopen van aandelen of het aansprakelijk stellen van een bestuurder van een BV. Bij Cooper Advocaten hebben we de juiste kennis en ervaring om u op dit gebied te adviseren en bij te staan.

Ondernemingsrecht in Haarlem e.o.

Wij adviseren en procederen op het gebied van ondernemingsrecht en zijn een vraagbaak voor ondernemers, aandeelhouders en bestuurders. Vaak vindt onze dienstverlening op de achtergrond plaats, maar zo nodig treden wij uiteraard ook op de voorgrond: dit is afhankelijk van de vraag hoe we de belagen van onze cliënten zo goed mogelijk kunnen behartigen.

Oprichting en beëindiging van een vennootschap

Bij de oprichting van een vennootschap of een andere ondernemingsvorm zoals bijvoorbeeld een stichting komt veel kijken. Vaak moeten er contracten opgesteld worden, zoals bijvoorbeeld een aandeelhoudersovereenkomst of een oprichtingsovereenkomst. Deze documenten vormen de basis van de toekomstige onderneming of organisatie: bij geschillen zijn de afspraken die hierin zijn vastgelegd van cruciaal belang.
Ook bij de beëindigen van een bedrijf moeten de juiste stappen op het juiste moment gezet worden en Cooper Advocaten kan u helpen één en ander in goede banen te leiden.

Bestuur van een rechtspersoon

Een belangrijk onderdeel van het ondernemingsrecht is de wijze waarop een rechtspersoon moet worden bestuurd of hoe het bestuur geregeld is.
Hoe wordt een bestuursbesluit genomen? Wie vertegenwoordigt de organisatie? Hoe en wanneer wordt een aandeelhoudersvergadering voorbereid en bijeengeroepen? Hoe en wanneer wordt de jaarrekening opgemaakt en vastgesteld?
Het is belangrijk om hierbij de juiste stappen te zetten op het juiste moment, want als dit niet of te laat gebeurt, dan kan dat grote gevolgen hebben. Cooper Advocaten kan hierbij een rol spelen door u te begeleiden en te adviseren.
Dit geldt evenzeer in het geval een aandeelhouder uitgekocht moet worden (bijvoorbeeld door een “buy out” of een “squeeze out”) of als er een geschil ontstaat tussen aandeelhouders. Ook heeft Cooper Advocaten kennis en ervaring in het adviseren en bijstaan van toezichthoudende organen (Raad van Toezicht) en medezeggenschapsorganen, zoals een ondernemingsraad. De ervaring op dit gebied is overigens niet alleen theoretisch, maar ook op basis van praktijk. Zo maakt mr. Kelderhuis momenteel deel uit van een Raad van Toezicht van een Stichting voor openbaar voortgezet onderwijs.

Ontslag bestuurder

De rol van de bestuurder van een bedrijf is een bijzondere. Bij het ontslag van een bestuurder spelen dan ook niet alleen arbeidsrechtelijke maar ook ondernemingsrechtelijke aspecten een rol. Het is van belang om op het juiste moment de juiste stappen te zetten. Cooper Advocaten begeleidt en adviseert u hierbij graag.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als een bestuurder van een bedrijf zijn werkzaamheden niet naar behoren uitvoert, dan kan er sprake zijn van een onbehoorlijke taakvervulling. Dan kan het zo zijn dat u de bestuurder, zeker in het geval sprake is van schade bij het bedrijf, aansprakelijk kunt stellen om de schade op hem/haar te verhalen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een faillissement waarbij externe partijen benadeeld kunnen zijn, maar er kan ook sprake zijn van interne aansprakelijkheid of persoonlijke verwijtbaarheid en onrechtmatige daad van de bestuurder. Het is van groot belang dat u zich hierbij goed laat adviseren en bijstaan.

Wij kunnen u helpen bij:

  • Oprichten en beëindigen van ondernemingen
  • Conflicten tussen of met aandeelhouders
  • Verkoop van aandelen
  • Contracten en algemene voorwaarden
  • Reorganisatie en herstructurering
  • Incasso
  • Aansprakelijkheid bestuurders
  • Ontslag van bestuurder
  • Adviseren van Raad van Toezicht
  • Adviseren van medezeggenschapsraad, ondernemingsraad

Heeft u een vraag of advies nodig over een onderwerp dat hier niet genoemd staat? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen, zodat we met u kunnen kijken wat we voor u kunnen betekenen. Neem vrijblijvend contact op met Cooper Advocaten.